بایگانی‌ماهانه: اکتبر 2018

پروپوزال بـــررسی تأثیر موسیقی بر درمــــان افسردگـــی جوانان 0

پروپوزال بـــررسی تأثیر موسیقی بر درمــــان افسردگـــی جوانان

پروپوزال بـــررسی تأثیر موسیقی بر درمــــان افسردگـــی جوانان پروپوزال بـــررسی تأثیر موسیقی بر درمــــان افسردگـــی جوانان تا کنون مطالعات زیادی با محوریت افسردگی صورت گرفته است اما به همان میزان هم مطالعات در خصوص...

پروپوزال بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان 0

پروپوزال بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان

پروپوزال بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان پروپوزال بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان هر تحقیق به زمان و مكان خاصی تعلق دارد و علتی كه در یك تحقیق در...

پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران 0

پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران

پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران ازجمله ضرورتهای این تحقیق شناخت آسیب های اجتماعی نو ظهور می باشد دسته بندی گونه های متفاوت شکل...

پروپوزال رابطه بین سبک های فرزند پروری با خود کارآمدی و خلاقیت دانشجویان 0

پروپوزال رابطه بین سبک های فرزند پروری با خود کارآمدی و خلاقیت دانشجویان

پروپوزال رابطه بین سبک های فرزند پروری با خود کارآمدی و خلاقیت دانشجویان پروپوزال رابطه بین سبک های فرزند پروری با خود کارآمدی و خلاقیت دانشجویان آیا شیوه های فرزندپروری والدین می تواند تاثیری...

پروپوزال بررسی توسعه پایدار گردشگری شهری در ایران 0

پروپوزال بررسی توسعه پایدار گردشگری شهری در ایران

پروپوزال بررسی توسعه پایدار گردشگری شهری در ایران پروپوزال بررسی توسعه پایدار گردشگری شهری در ایران در این مقاله به دنبال پاسخ به این هستیم که مهترین راهکارهای توسعه گردشگری شهری بصورت پایدار چه...

پروپوزال رابطه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری 0

پروپوزال رابطه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری

پروپوزال رابطه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری پروپوزال رابطه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران پرستاری در این تحقیق به دنبال یافتن این جواب هستیم که آیا بین ابعاد هوش...

پروپوزال رابطه الگوهای دلبستگی با رضایت زناشویی و احساس تنهایی 0

پروپوزال رابطه الگوهای دلبستگی با رضایت زناشویی و احساس تنهایی

پروپوزال رابطه الگوهای دلبستگی با رضایت زناشویی و احساس تنهایی پروپوزال رابطه الگوهای دلبستگی با رضایت زناشویی و احساس تنهایی میان الگوهای دلبستگی و رضایت زناشویی و احساس تنهایی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد دسته...

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان 0

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی و نشان دادن ارتباط آن با وضعیّت سلامت...

پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی 0

پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی

پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی پروپوزال رابطه بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی آیا بین جو سازمانی و تمایل کارکنان در...

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل 0

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل نتایج این تحقیق می تواند توسط دانشگاه ها، دانش پژوهان، دانشجویان، ادارات...